REKRUTACJA DODATKOWA
na wyjazdy zagraniczne

w ramach
Programu Erasmus + 2021/2022


Logowanie

Aktualności


Regulamin

Kontakt z administratorem

Lista przyjętych na rozmowy


Liczba studentów online: 0
Regulamin

Rekrutacja online

Jak działa system rekrutacyjny?

  • Zadaniem systemu jest weryfikacja średniej studenta, min. 4.000 z całości studiów odbytych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz umożliwienie studentom złożenia aplikacji na maks. dwie wybrane przez siebie uczelnie.
  • System będzie informować studenta, czy jego średnia jest wystarczająca, by znalazł się na liście, czy też nie.
  • Należy sprawdzać, czy złożona aplikacja (podanie) znajduje się na liście, ponieważ istnieje możliwość, że w czasie działania systemu, aplikacje na daną uczelnię złożą studenci z wyższymi średnimi, co skutkować będzie usunięciem z listy. W takim przypadku, bądź w przypadku chęci zmiany wybranej uczelni, student będzie mógł zmieniać swoje aplikacje (podania) i na bieżąco obserwować poziom zainteresowania ofertami studiów na uczelniach zagranicznych.
  • Wszelkie zmiany w składanych aplikacjach mogą być wprowadzane tylko w czasie działania systemu.
  • Gdy na daną uczelnię zostaną złożone dwie aplikacje z identycznymi średnimi, wtedy pod uwagę będzie brana wcześniejsza data aplikacji (złożenia podania).
  • Osoby, które nie znajdą się na liście, nie będą brane pod uwagę w rekrutacji.
  • Po zamknięciu systemu nie będzie możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian, a dostępne dla wszystkich będą jedynie ostateczne wyniki kwalifikacji.

Czy zakwalifikowałem się na wyjazd?
Listy ostatecznie zakwalifikowanych to listy wygenerowane po zakończeniu działania systemu.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?
Do systemu mogą logować się studenci wszystkich wydziałów, wszystkich cyklów (licencjacki, magisterski, doktorancki) i wszystkich trybów (stacjonarny, niestacjonarny) studiów na UEW.

Jak się zalogować?
Przy użyciu swojego numeru albumu (login) i PESELu (hasło).

Nie mogę się zalogować.
Spowodowane to jest brakiem Twoich danych w systemie lub błędnym ich wprowadzeniem. Dostarcz skan dokumentu wystawiony przez dziekanat z potwierdzeniem swojej średniej (z całości studiów) oraz nr albumu i PESEL na adres: joanna.tyburczy@ue.wroc.pl. Administrator systemu wprowadzi/poprawi Twoje dane, co powinno wyeliminować problem z logowaniem

Nie mogę zatwierdzić wprowadzonych danych. Co zrobić?
Spróbuj powtórzyć czynność na innej przeglądarce lub innym komputerze.

Kto może zostać stypendystą?
Stypendia dostępne są dla studentów kształcących się na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich: stacjonarnych i niestacjonarnych. Kandydat ubiegający się o wyjazd w ramach Programu Erasmus musi spełniać następujące podstawowe kryteria formalne:

1. Może być obywatelem dowolnego kraju.
2. Student musi być oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub doktora w UE.
3. Musi być (w momencie wyjazdu) studentem, co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia.
4. Student może ubiegać się maksymalnie o 2 miejsca na wyjazd, przy czym jest zobowiązany do zgłoszenia swojego wyboru w Sekcji Mobilności Międzynarodowej niezwłocznie po zakończeniu działania systemu. Umożliwi to wówczas wyjazd osobom znajdującym się na liście rezerwowej
6. Studentowi będącemu, w momencie rekrutacji, na ostatnim roku studiów i aplikującemu o wyjazd na zasadzie „nie uzyskania przez niego absolutorium i uzyskania zgody dziekana na przedłużenie studiów” nie przysługuje prawo do wyjazdu.
7. W czasie trwania stypendium nie jest możliwe korzystanie z dofinansowania oferowanego przez inne programy Unii Europejskiej.

Copyright © 2010